EveryoneLập trình Cơ bảnTin học - Công nghệ

VBA Visual Basic for Applications trong Word, Excel, Power Point hay Access: cần dùng thế nào?

VBA Visual Basic for Applications: Nói ngắn gọn

VBA (Visual Basic for Applications) là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng để phát triển các ứng dụng và macro trong các ứng dụng Microsoft Office, chẳng hạn như Excel, Word, PowerPoint, Access và Outlook. Sau đây là một số khái niệm cơ bản và hướng dẫn VBA dễ hiểu để bạn có thể bắt đầu với VBA. Có nhiều thông tin về VBA ở trang của MicroSoft có thể tham khảo.

Để vào VBA trong Excel (hoặc Word, P.Point) , bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở một tập tin Excel (hoặc Word, P.Point) và chọn Workbook mà bạn muốn thêm mã VBA.
 2. Nhấn phím Alt + F11 hoặc chọn menu Developer > Visual Basic.
 3. Trình duyệt VBA sẽ xuất hiện, hiển thị các Project và các Module.
 4. Nếu bạn muốn thêm mã VBA vào Module mới, chọn menu Insert > Module hoặc nhấn phím Alt + I, M. Sau đó, nhập mã VBA của bạn vào cửa sổ Code.
 5. Nếu bạn muốn chỉnh sửa mã VBA trong Module đã có sẵn, hãy chọn tên Module đó trong Project Explorer, sau đó nhập hoặc chỉnh sửa mã VBA trong cửa sổ Code.
 6. Sau khi bạn nhập mã VBA, hãy lưu Workbook của bạn và thoát khỏi trình duyệt VBA.
 7. Bạn có thể thực thi mã VBA bằng cách nhấn F5 hoặc bằng cách gán mã VBA cho các nút, macro hoặc các sự kiện trên Excel.
Dành cho bạn:   Học thông minh, dạy thông minh: Lợi ích, phương pháp và bí quyết

Lưu ý rằng, để sử dụng VBA, bạn cần phải kích hoạt tính năng Developer trên Excel. Để làm điều này, hãy chọn File > Options > Customize Ribbon, sau đó chọn Developer ở phần Customize the Ribbon. Nếu Developer không hiển thị trong danh sách, bạn có thể cài đặt tính năng này bằng cách chọn File > Options > Add-Ins > Excel Add-ins > Developer Tools và bấm OK.

Một số Khái niệm trong lập trình VBA:

 1. Macro và Module
 • Macro là một chương trình đơn giản được viết trong VBA, cho phép thực hiện các tác vụ cụ thể trong một ứng dụng.
 • Module là một nơi lưu trữ mã VBA được sử dụng trong các macro và ứng dụng.
 1. Biến
 • Biến là một đối tượng có thể lưu trữ dữ liệu.
 • Có hai loại biến trong VBA: kiểu dữ liệu có sẵn và kiểu dữ liệu định nghĩa bởi người dùng.
 • Ví dụ: Dim age As Integer (định nghĩa một biến age với kiểu dữ liệu là Integer).
 1. Câu lệnh điều kiện
 • Câu lệnh điều kiện là một câu lệnh kiểm tra một điều kiện nào đó và thực hiện các hành động khác nhau dựa trên kết quả của kiểm tra.
 • Ví dụ: If age >= 18 Then MsgBox(“Bạn đã đủ tuổi.”) Else MsgBox(“Bạn chưa đủ tuổi.”) End If
 1. Vòng lặp
 • Vòng lặp là một cấu trúc lập lại một số lần hoặc cho đến khi một điều kiện nào đó được đáp ứng.
 • Có hai loại vòng lặp trong VBA: For…Next và Do…Loop.
 • Ví dụ: For i = 1 To 10 Step 2 MsgBox(i) Next i (hiển thị các số lẻ từ 1 đến 9)
 1. Hàm
 • Hàm là một khối mã VBA thực hiện một tác vụ cụ thể và trả về một giá trị.
 • Có hai loại hàm trong VBA: hàm có sẵn và hàm định nghĩa bởi người dùng.
 • Ví dụ: Function Sum(a As Integer, b As Integer) As Integer Sum = a + b End Function (tính tổng hai số nguyên)
Dành cho bạn:   Bài ôn tập Lớp 4 - HK2-2020-21 - Trường TH Hoàng Diệu (22/4/2021-Khoa)

Dưới đây là một số cách dùng VBA phổ biến và hữu ích:

 1. Lấy giá trị của ô trong Excel
 • Để lấy giá trị của một ô trong Excel, bạn có thể sử dụng đối tượng Range và thuộc tính Value.
 • Ví dụ: Dim cellValue As String cellValue = Range(“A1”).Value MsgBox(cellValue)
 1. Thay đổi giá trị của ô trong Excel
 • Để thay đổi giá trị của một ô trong Excel, bạn có thể sử dụng đối tượng Range và thuộc tính Value.
 • Ví dụ: Range(“A1”).Value = “Hello, World!”
 1. Mở một tập tin Excel
 • Để mở một tập tin Excel, bạn có thể sử dụng đối tượng Workbooks và phương thức Open.
 • Ví dụ: Dim wb As Workbook Set wb = Workbooks.Open(“C:\Users\Username\Documents\Book1.xlsx”)
 1. Lưu tập tin Excel
 • Để lưu một tập tin Excel, bạn có thể sử dụng đối tượng Workbook và phương thức Save.
 • Ví dụ: ActiveWorkbook.Save
 1. Tạo biểu đồ trong Excel
 • Để tạo một biểu đồ trong Excel, bạn có thể sử dụng đối tượng Chart và phương thức Add.
 • Ví dụ: Dim chartObject As Chart Set chartObject = Worksheets(“Sheet1”).ChartObjects.Add(Left:=100, Top:=100, Width:=500, Height:=300)

Đây chỉ là một số ví dụ về cách sử dụng VBA trong Excel, để tìm hiểu thêm về các tính năng khác của VBA và cách sử dụng chúng, bạn có thể tham khảo các tài liệu và ví dụ trực tuyến, hoặc đăng ký khóa học VBA để học tập chuyên sâu.

Chúc bạn thành công!

Dành cho bạn:   Hướng dẫn Scratch cơ bản, dễ hiểu cho học sinh lớp 4 - 5.

(Tổng hợp nhiều nguồn)

Xem thêm về lập trình cơ bản

Cty NTĐông

Cty vi tính NT Đông chuyên về máy tính, công nghệ, giảng dạy Tin học.

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button