Sách - Bài giảng - Bài học - Đề bài - App

Tổng hợp các hình và cách tính chu vi, diện tích

Giới thiệu về Tổng hợp các hình

Trong thế giới của hình học, mỗi hình khối và hình phẳng đều có những công thức tính chu vi và diện tích riêng. Đây là một trong những kiến thức nền tảng quan trọng trong học tập và áp dụng thực tiễn. Bài viết này sẽ tổng hợp các hình cơ bản như hình tam giác, hình bình hành, hình chữ nhật, hình vuông, hình thoi, hình thang, hình tròn, hình trụ, hình lập phương và hình hộp cùng với cách tính chu vi và diện tích của chúng. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn đọc nắm vững những kiến thức này.

Hình tam giác

Hình tam giác - Tổng hợp các hình và cách tính chu vi, diện tích

Định nghĩa và đặc điểm

Hình tam giác là một trong những hình phẳng cơ bản và quan trọng nhất trong hình học Euclide. Nó được định nghĩa là một hình khép kín có ba cạnh và ba đỉnh.

Dành cho bạn:   Hướng dẫn Scratch cơ bản, dễ hiểu cho học sinh lớp 4 - 5.

Công thức tính chu vi

Chu vi của một hình tam giác là tổng độ dài của ba cạnh.

Công thức tính chu vi tam giác:

Chu vi = a + b + c

Trong đó:

 • a, b, c là độ dài của ba cạnh.

Công thức tính diện tích

Có nhiều công thức để tính diện tích của một tam giác, dựa vào các yếu tố khác nhau.

Công thức tính diện tích tam giác khi biết cạnh và độ cao

Diện tích = 1/2 * a * h

Trong đó:

 • a là độ dài cạnh đáy.
 • h là độ cao tương ứng với cạnh đáy.

Công thức tính diện tích tam giác khi biết ba cạnh (công thức Heron)

Diện tích = √(p * (p - a) * (p - b) * (p - c))

Trong đó:

 • a, b, c là độ dài của ba cạnh.
 • p = (a + b + c) / 2 là nửa chu vi.

Công thức tính diện tích tam giác khi biết hai cạnh và một góc

Diện tích = 1/2 * a * b * sin(C)

Trong đó:

 • a, b là độ dài của hai cạnh.
 • C là góc đối diện với cạnh c.

Các loại tam giác đặc biệt

 • Tam giác đều: Có ba cạnh bằng nhau.
 • Tam giác vuông: Có một góc vuông (90 độ).
 • Tam giác cân: Có hai cạnh bằng nhau.

Hình bình hành

Tổng hợp các hình và cách tính chu vi, diện tích

Định nghĩa và đặc điểm

Hình bình hành là một hình tứ giác có hai cặp cạnh song song và bằng nhau.

Công thức tính chu vi

Chu vi của một hình bình hành là tổng độ dài của bốn cạnh.

Công thức tính chu vi hình bình hành:

Chu vi = 2 * (a + b)

Trong đó:

 • a và b là độ dài của hai cặp cạnh song song.

Công thức tính diện tích

Diện tích của hình bình hành được tính bằng tích của một cạnh và chiều cao tương ứng.

Công thức tính diện tích hình bình hành:

Diện tích = a * h

Trong đó:

 • a là độ dài của cạnh đáy.
 • h là chiều cao tương ứng.

Hình chữ nhật

Tổng hợp các hình và cách tính chu vi, diện tích

Định nghĩa và đặc điểm

Hình chữ nhật là một hình tứ giác có bốn góc vuông và hai cặp cạnh đối diện song song.

Công thức tính chu vi

Chu vi của hình chữ nhật là tổng độ dài của bốn cạnh.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật:

Chu vi = 2 * (a + b)

Trong đó:

 • a và b là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.

Công thức tính diện tích

Diện tích của hình chữ nhật là tích của chiều dài và chiều rộng.

Dành cho bạn:   Giáo án - Bài giảng trình chiếu Lớp 4 (IC3) - Bài 8: SỬ DỤNG TIÊU ĐỀ ĐẦU CUỐI TRANG

Công thức tính diện tích hình chữ nhật:

Diện tích = a * b

Trong đó:

 • a và b là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.

Hình vuông

Tổng hợp các hình và cách tính chu vi, diện tích

Định nghĩa và đặc điểm

Hình vuông là một trường hợp đặc biệt của hình chữ nhật, có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông.

Công thức tính chu vi

Chu vi của hình vuông là tổng độ dài của bốn cạnh.

Công thức tính chu vi hình vuông:

Chu vi = 4 * a

Trong đó:

 • a là độ dài của một cạnh.

Công thức tính diện tích

Diện tích của hình vuông là bình phương của độ dài cạnh.

Công thức tính diện tích hình vuông:

Diện tích = a^2

Trong đó:

 • a là độ dài của một cạnh.

Hình thoi

Tổng hợp các hình và cách tính chu vi, diện tích

Định nghĩa và đặc điểm

Hình thoi là một hình tứ giác có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Công thức tính chu vi

Chu vi của hình thoi là tổng độ dài của bốn cạnh.

Công thức tính chu vi hình thoi:

Chu vi = a + b + c + d

Trong đó:

 • a, b, c, d là độ dài của bốn cạnh.

Công thức tính diện tích

Diện tích của hình thoi được tính bằng tích của hai đường chéo chia đôi lẫn nhau.

Công thức tính diện tích hình thoi:

Diện tích = (d1 * d2) / 2

Trong đó:

 • d1 và d2 là độ dài của hai đường chéo.

Hình thang

Tổng hợp các hình và cách tính chu vi, diện tích

Định nghĩa và đặc điểm

Hình thang là một hình tứ giác có một cặp cạnh song song và hai cạnh còn lại không song song.

Công thức tính chu vi

Chu vi của hình thang là tổng độ dài của bốn cạnh.

Công thức tính chu vi hình thang:

Chu vi = a + b + c + d

Trong đó:

 • a, b, c, d là độ dài của bốn cạnh.

Công thức tính diện tích

Diện tích của hình thang được tính bằng tích của tổng độ dài hai đáy và chiều cao chia đôi.

Công thức tính diện tích hình thang:

Diện tích = (a + b) * h / 2

Trong đó:

 • a, b là độ dài hai đáy.
 • h là chiều cao của hình thang.

Các loại hình thang đặc biệt

 • Hình thang cân: Hai cạnh bên bằng nhau.
 • Hình thang vuông: Một góc vuông.
 • Hình thang đều: Cả bốn cạnh bằng nhau.

Hình tròn

Tổng hợp các hình và cách tính chu vi, diện tích

Định nghĩa và đặc điểm

Hình tròn là tập hợp các điểm trong mặt phẳng cách một điểm cố định (tâm) một khoảng cách nhất định (bán kính).

Dành cho bạn:   Giáo án - Bài giảng trình chiếu Lớp 3 (CTST) - Bài 11: HỆ MẶT TRỜI

Công thức tính chu vi

Chu vi của hình tròn được tính bằng công thức:

Chu vi = 2 * π * r

Trong đó:

 • π (pi) là một hằng số xấp xỉ 3.14159.
 • r là bán kính của hình tròn.

Công thức tính diện tích

Diện tích của hình tròn được tính bằng công thức:

Diện tích = π * r^2

Trong đó:

 • π (pi) là hằng số xấp xỉ 3.14159.
 • r là bán kính của hình tròn.

Mối quan hệ giữa hình tròn và hình vuông

Khi nói đến hình tròn, chúng ta thường liên kết với hình vuông thông qua khái niệm đường kính. Đường kính của hình tròn là cạnh của hình vuông nằm trong hình tròn đó.

Hình trụ

Tổng hợp các hình và cách tính chu vi, diện tích

Định nghĩa và đặc điểm

Hình trụ là một hình học không gian có hai đáy là hai hình tròn và các cạnh bên là các hình tròn nhỏ nằm song song với đáy.

Thể tích hình trụ

Thể tích của hình trụ được tính bằng công thức:

Thể tích = π * r^2 * h

Trong đó:

 • π (pi) là hằng số xấp xỉ 3.14159.
 • r là bán kính đáy của hình trụ.
 • h là chiều cao của hình trụ.

Diện tích xung quanh hình trụ

Diện tích xung quanh của hình trụ được tính bằng công thức:

Diện tích xung quanh = 2 * π * r * h

Trong đó:

 • π (pi) là hằng số xấp xỉ 3.14159.
 • r là bán kính đáy của hình trụ.
 • h là chiều cao của hình trụ.

Hình lập phương

Tổng hợp các hình và cách tính chu vi, diện tích

Định nghĩa và đặc điểm

Hình lập phương là một hình học không gian có sáu mặt phẳng, mỗi mặt là một hình vuông và góc giữa các cạnh là góc vuông.

Công thức tính chu vi

Chu vi của hình lập phương là tổng độ dài của tất cả các cạnh.

Công thức tính chu vi hình lập phương:

Chu vi = 12 * a

Trong đó:

 • a là độ dài của một cạnh.

Công thức tính diện tích

Diện tích bề mặt của hình lập phương là tổng diện tích của tất cả các mặt.

Công thức tính diện tích hình lập phương:

Diện tích = 6 * a^2

Trong đó:

 • a là độ dài của một cạnh.

Hình hộp

Tổng hợp các hình và cách tính chu vi, diện tích

Định nghĩa và đặc điểm

Hình hộp là một hình học không gian có sáu mặt phẳng, mỗi mặt là một hình chữ nhật và góc giữa các cạnh là góc vuông.

Thể tích hình hộp

Thể tích của hình hộp được tính bằng công thức:

Thể tích = a * b * c

Trong đó:

 • a, b, c lần lượt là chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hình hộp.

Diện tích xung quanh hình hộp

Diện tích xung quanh của hình hộp được tính bằng công thức:

Diện tích xung quanh = 2(ab + bc + ac)

Trong đó:

 • a, b, c lần lượt là chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hình hộp.

Xem thêm: https://hocthionline.net/category/tin-hoc-cong-nghe/kien-thuc-tin-cong-nghe/ 

Kết luận

Trên đây là những kiến thức cơ bản về các hình học phổ biến như tam giác, hình bình hành, hình chữ nhật, hình vuông, hình thoi, hình thang, hình tròn, hình trụ, hình lập phương và hình hộp cùng với cách tính chu vi và diện tích của chúng. Hy vọng bài viết đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các loại hình này và áp dụng chúng vào thực tế một cách linh hoạt. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại để lại comment để chúng tôi hỗ trợ bạn. Chúc bạn học tốt!

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button