Tag: Ôn Tin học 4

(Làm lại) Bài thi Tin học Lớp 4 – HK2 – 2020-2021

Hãy tải xuống File Thực hành trên để làm rồi nộp lại bằng cách tải lên. 

Cty NTĐông